Válasszon időpontot a pihenésre!

Adatkezelési szabályzat 1-es számú melléklet

Jogérvényesítési formanyomtatványok:

Hozzáférés iránti kérelem

Helyesbítés iránti kérelem

Adatkezelés korlátozása iránti kérelem

Adathordozhatóság iránti kérelem

Tiltakozási kérelem

Törlés iránti kérelem

Hozzájárulás visszavonása iránti kérelem

 

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
Hévinvest Spa-Golf Zrt.  Hotel Európa fit****superior

A szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 • Név: Hévinvest Spa-Golf Zrt. Hotel Európa fit****superior
 • székhelye: 1119 Budapest, Tétényi út 84-86.
 • cégjegyzékszáma: 01-10-045911
 • adószám: 13567628-2-43
 • telefonszám: +36 83 501 100
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

(a továbbiakban: a „Adatkezelő”)

fő tevékenységek :

TEÁOR 5510  Szállodai szolgáltatás

Az Adatkezelő, mint a Hotel Európa fit****superior (továbbiakban: Szálloda) üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: Érintett(ek), Felhasználó(k) vagy Vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a  www.europafit.hu weboldalon, továbbá a Szálloda recepcióján papíralapon is elérhető. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Jelen szabályzat a Hotel Európa fit****superior szálloda  által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Szállodával kapcsolatba kerülő természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.
 2. Hivatkozva az I.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Szálloda mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  rendelkezéseinek.

 

 1. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.


II. SZABÁLYZAT HATÁLYA

 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. 05. 25 napjától további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
 2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szállodára, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
 3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szálloda minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Szálloda: a 8380 Hévíz, Jókai u. 3. címen található a Hotel Európa fit****superior   szálloda, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelő:   az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen szabályzat és a Szálloda szempontjából adatkezelő:  Hévinvest Spa-Golf Zrt. székhely 1119 Budapest, Tétényi u. 84-86.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Weboldal: a www.hoteleuropafit.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő; Adatkelező kijelenti, hogy weboldala üzemeltetéséhez adatfeldolgozókat is igénybe vesz.

Facebook oldal: a https://www.facebook.com/hotelheviz portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

V. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

 1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy
 2. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
 3. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 4. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.
 5. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 6. a Szállodában megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 7. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 8. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 9. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 10. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 11. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
 12. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 13. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.
 14. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

VI.1   Szállodai szolgáltatások igénybevétele

 1. A szállodai szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.
 2. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szállodai szolgáltatások igénybevételének.

VI.2  Ajánlatkérés

 1. A https://www.europafit.hu/ajanlatkero-urlap weboldalon keresztül történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:
 • Név*
 • E-mail*
 • Telefon
 • Tárgy*
 • Érkezés napja*
 • Éjszakák száma*
 • Felnőttek száma*
 • Gyermekek száma
 • Gyermekek kora
 • Ajánlatkérés tartalma:
 • A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.
 1. Az ajánlatkérés önkéntes.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Az Érintett a weboldalon található ajánlatok vagy űrlapok (ajánlatkérő űrlap, kapcsolat űrlap) vagy a weboldalon működő Roomz foglalási motoron keresztül) ahol lehetősége van a VI.2.1 pontban meghatározott adatokat megadni, valamint a foglalási és lemondási feltételeket és a jelen adatkezelési szabályzatot elfogadni. Érintett az adatok megadását, a feltételek és a szabályzat elfogadását követően a „Tovább” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére.
 4. Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott  munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik a FLEXYS Front-Office program segítségével a beérkezett adatokat rögzítik és az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.

VI.3  Szobafoglalás vagy ajánlatkérés Foglaló motoron keresztül

 1. A szobafoglalás során  a https://secure.europafit.hu/foglalas weboldalon az Adatkezelő a következő adatokat kéri/kérheti a Vendégtől:
 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • E-mail cím*
 • E-mail cím ismét*
 • Telefonszám*
 • Egyéb
 • Hol talált ránk?

Foglalás esetén további számlázási címre irányuló adatok:

 • ország*
 • város*
 • utca házszám*
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 2. Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket.
 3. Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő szobafoglalási ügyintézői a foglalási programba betáplálja az érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást.
 4. A szoba lefoglalásáról a fent meghatározott munkakörű munkavállaló írásban/e-mailben értesíti az érintettet.
 5. A Roomz foglalási motort a Hotel Európa fit****superior adatfeldolgozója üzemeltet: Confhotel Development Kft., további adatvédelmi információ a Roomz foglalási motor működéséről: https://roomz.hu/gdpr

VI.4  Bejelentkezés és a bejelentő lap

 1. Érintett a Szállodába érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt szállodai bejelentőlapot „Regisztrációs kártya” tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Állampolgárság*
 • Születési dátum*
 • ig szám*
 • Lakcím*
 • E-mail cím
 • Érkezés napja*
 • Elutazás napja*
 • Rendszám*
 • Gyermekek esetén név és születési dátum*
 • „honnan értesült a szállodáról?”
 • Aláírás*
 • Szeretnék hírlevelet kapni (checkbox)
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 2. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.
 3. A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a VI.5. pontban foglaltak az irányadóak.
 4. A Vendég bejelentő lapon közölt adatai irányadóak az általa igénybevett valamennyi szállodai szolgáltatásra,bérlésre is ( kerékpár-kölcsönzés, teniszpálya bérlés

VI.5 Hírlevél

 1. Érintett a weboldalon keresztül, a Roomz foglalási motoron keresztül, e-mailben, vagy a Szállodában a bejelentkezéskor a „Regisztrációs kártyán”, valamint az egyes szolgáltatások igénybevétele során papír alapon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
 2. A kezelt adatok köre:
 • név*
 • E-mail cím*
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes.
 2. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról.
 3. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.
 4. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, az Adatkezelő részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. Hotel Európa fit****superior adatfeldolgozói hírlevél küldés kapcsán:
 5. OneOnline Reklámügynökség, Eger, Vasút u. 10. Szerver szolgáltató: MédiaCenter Hungary Kft (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6)
 6. Morgens Design Kft. 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2. Morgens Design a DotRoll Számítástechnikai Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) szerverén zárt, online, azonosítóval és jelszóval védett Zadír MailR rendszer tárhelyét biztosítja az Adatkezelő részére az általa meghatározott belépési fiókhoz hírlevélküldés céljából
 7. N.S. Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em. az E.N.S. Zrt. levélküldő szerverein keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása hírlevél küldés céljából
 1. Adatkezelő a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 2. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
 3. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található Leiratkozás gombra kattintva, valamint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
 4. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Hotel Európa fit****superior, 8380 Hévíz, Jókai u.3.
 5. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével statisztikát vezet. A statisztika anonim, személyes adatot nem tárol.
 6. A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. Facebook social media ikonja megtalálható Adatkezelő weboldalán is, az ehhez való hozzájárulásról az adatkezelési tájékoztató VI/12 pontjában tud tájékozódni.

VI.6  Wellness-gyógyászat  / Beauty és Vitálium

 1. Az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi adatokhoz kizárólag a kezelőorvos férhet hozzá. Egészségügyi adatot az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy (pl.: asszisztens, diszpécser, masszőr, stb.) a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet.
 2. Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele szükséges. Az érintett gyógykezelésével összefüggő az egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni. Az adatkezelés célja a kezelés biztonságos és szakszerű biztosítása.
 3. Az egészségügyi adatokat kizárólag a Vendég kérésére lehet továbbítani más orvos, vagy harmadik személy részére, továbbá a Vendég hozzájárulását kell kérni ahhoz, hogy az így rögzített adatokat egy a Vendéget korábban nem kezelő orvos megismerhesse, azzal, hogy a Vendég háziorvosa részére az egészségügyi adatok csak a Vendég kifejezett tiltakozása esetén nem továbbíthatók.
 4. Adatkezelő és a képviseletében eljáró személy továbbá az adatfeldolgozó a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.
 5. Adatkezelő vagy meghatalmazottja mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha

  a. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint

  b. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.
 6. Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.
 7. Az ilyen jog az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.
 8. Az egészségügyi adatok kezelését az Adatkezelő az Adatvédelmi törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.
 9. Az egészségügyi szolgáltatások során felvett adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írott kérésére nyújt az Adatkezelő. Az adatok törlését érintett ugyanitt kezdeményezheti.

VI.7  Bankkártya adatok

 1. Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Adatkezelő szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.
 2. Adatkezelő egyes alrendszerei által kezelt bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Vendégek az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött kérelmére kaphatnak.
 3. Az Adatkezelő üzemeltetésében álló szálloda szép-kártya és egészségkártya elfogadó hely, amelyre a bankkártya kezeléssel megegyező adatvédelem vonatkozik.
 4. A Szálloda a szolgáltatási díjak jövőbeli kifizetésének biztosítására jogosult bankkártya elő-authorizáció illetve authorizáció igénybevételére.

VI.8   Törzsvendég Program

 1. Az Adatkezelő Törzsvendég Programja egy a szálloda Vendégeinek – természetes személyek részére - nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére.
 2. Az adott programban résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Adatkezelő az e célból átadott személyes adataikat Törzsvendég rendszer működtetésének céljából, illetve speciálisan a törzsvendégek részére készített hírlevél küldés céljából kezelje. Ezen hozzájárulás alapján az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz.
 3. Az Adatkezelő jogosult továbbítani az így megadott adatokat az adott program működtetése céljából szerződéses jogviszonyban álló megbízottai, alvállalkozói, adatfeldolgozói és külföldi leányvállalatai részére, azzal, hogy azok az így átvett személyes adatokat az adatfeldolgozóikon kívül harmadik személyeknek nem továbbíthatják. Amennyiben az adattovábbítás címzettjei az e pontban foglaltaktól eltérnek, azok személyéről az adatkezelést és az ahhoz történő hozzájárulást megelőzően az Adatkezelő tájékoztatást nyújt.
 4. Amennyiben az érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, az ellehetetleníti az adott programban való részvételét, így magával vonja a programból való törlését.
 5. A Törzsvendég program tagság státusz az utolsó szállodai szolgáltatás igénybevételétől számított 4 (négy) év után inaktívvá válik. A tag személyes adatait az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.
 6. A programokban kezelt személyes adatok a kapcsolattartást szolgálják. A programokban kezelt személyes adatok megegyeznek a Vendég bejelentkezési adataival.
 7. A megadott adatokat az Adatkezelő külön adatállományban Flexys Club rendszerben, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 8. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 9. Előfordulhat, hogy a programokban való részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben az Adatkezelő az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról.
 10. A Törzsvendég (természetes személyek) adatai piackutatási célokra felhasználhatóak, azonban erről az adott Törzsvendéget előzetesen tájékoztatni kell, és ahhoz az előzetes hozzájárulását be kell szerezni.
 11. A törzsvendég program által kezelt adatokat a Vendég az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött kérésére az Adatkezelő törli.

VI.9   Ajándékutalvány

 1. Szálloda lehetővé teszi, hogy a Vendég  különböző ajándékutalványokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni a Szálloda szolgáltatására.
 2. Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.
 3. Az ajándékutalvány megrendelése és az adatkezeléssel érintett adatok köre:

  a. Érintett a Szállodában személyesen, vagy telefonon, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailében, illetve a https://www.europafit.hu/ajanlatok/ajandekutalvany-ajandekba valamint a https://voucher.europafit.hu/ oldalon megrendelheti az általa meghatározott összegű utalványt a következő adatok megadása mellett:

  Személyes megrendelés esetén:
 • név*
 • számlázási név és cím*
 • Telefonon, honlapon, vagy e-mail-en történő megrendelés esetén
 • név*
 • cím*
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • fizetési mód*
 • átvétel módja*
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. Adatkezelő a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegéről számlánk állít ki és az összeg beérkezését követően sorszámozott utalványt állít ki és a megadott címre kézbesíti.
 2. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 3. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 4. Az adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.
 5. Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. valamint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. Az adatállományból történő törlés szintén itt kérhető.
 6. A https://voucher.europafit.hu/ oldal technikai hátterét biztosító Adatfeldolgozók
 7. Morgens Design Kft. (8800-Nagykanizsa, Csányi László u. 2.)
 8. A Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online ajándékutalvány rendelés modul működtetése, a beérkező ajándékutalvány megrendelések zárt rendszerben történő tárolása, ajándékutalványok online formában küldésének lehetővé tétele
 9. A Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online ajándékutalvány megrendelés rögzítéséről: Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
 10. BIG FISH Internet-technológiai Kft. 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a a Payment Gateway online fizetési rendszert üzemeltető fizetési szolgáltató elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

VI.10  Vendég kérdőív, panaszkezelés, értékelő rendszer

 1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, panaszkezelés  illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg véleményüket.
 2. A kérdőív, panaszközlés kitöltésekor a Vendég az alábbi személyes adatait adja meg:
 • név
 • érkezés, utazás dátuma
 • szobaszáma
 • E-mail cím
 • cím
 1. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.
 2. Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.
 3. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 4. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

VI.12  Facebook oldal

 1. Adatkezelő illetve az Adatkezelő által üzemeltetett szálloda s azok szolgáltatási egységei  külön-külön is elérhetőek a Facebook közösségi portálon.
 2. Az adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat a legújabb akciókról.
 3. Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán.
 4. Adatkezelő Facebook oldalán képeket/videokat is közzétesz a különböző aktuális eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő  kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

VI.13   Weboldal látogatási adatok

 1. Hivatkozások és linkek
  1/1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 2. Cookie-k
  2/1. A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez. A felhasználói élmény fokozása érdekében Adatkezelő cookie-kat használ weboldalán, melyek emlékeztetik a Felhasználót a rendelési adataira, és biztosítják a biztonságos szobafoglalást, ajánlatkérést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához, és a Felhasználó érdeklődési köréhez szabott tartalmakat jelenítik meg. A cookie-k elfogadása az az „Egyetértek és folytatom” gomb kattintásával történik, és ekkor közvetlenül az oldalra lép: a cookie-k típusainak részletes leírását pedig a „További információk” gombra kattintva érhető el, ahol kiválaszthatja a Felhasználó, hogy elfogadja-e az egyes cookie-k alkalmazását az oldalon való tartózkodás során.

VI.14    Vendégkönyv

 1. Érintett az Adatkezelő weboldalán vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat következő adatainak megadásával párhuzamosan:
 • Név
 • E-mail cím
 1. A megadott adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 2. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

VII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 1. Személyes adat csak a VI. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 4. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásának megszűnésétől számított 15 munkanapig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 5. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 6. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban  meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze, gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges, az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
  A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
  Az adatokról biztonsági mentés készül.
 7. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 8. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
 9. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 10. Az Adatkezelő informatikai rendszerének üzembentartója, a vele kötött szerződés alapján a
  Flexys Számítástechnikai Rendszerház Kft.
  1037 Budapest,Máramaros utca 23/a
  cg: 01-09-464081
  képviselő :  Orsovai László ügyvezető

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
 4. kezelése jogellenes;
  b. az érintett kéri;
  c. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 5. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 6. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 7. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 8. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 9. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 10. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 11. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, valamint a Bíróságnál.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat 2018. május 24. napjától lép hatályba.

 

 

Hévíz, 2018. május 24.

A szálloda vezetősége

 

Ajánlatkérés
Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kövessen minket

E-mail Facebook Google+ Twitter Tripadvisor Holiday check Instagram Youtube

Az év szállodája díjTripadvisorLyoness Hotel stars rara www.tuv.com